• Bekijk ons lesrooster
 • Openingstijden

  OpeningstijdenX

  MAANDAG 8.00 tot 23.00 uur

  DINSDAG 8.00 tot 23.00 uur

  WOENSDAG 8.00 tot 23.00 uur

  DONDERDAG 8.00 tot 23.00 uur

  VRIJDAG 8.00 tot 22.00 uur

  ZATERDAG 8.00 tot 13.30 uur

  ZONDAG 8.00 tot 13.30 uur

 • 0481 373 339
 • Contact

  Neem contact met ons op!X

  ADRESSportcentrum De Studio
  Hoenderik 7
  6662 VM Elst
  Telefoon: 0481 373 339
  receptie@studio-elst.nl

  LAAT EEN BERICHT ACHTER

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (huisregels)

Sportcentrum “De Studio” Elst

1. Status

Sportcentrum De Studio is een niet gesubsidieerd particulier centrum voor recreatie, sport en gezondheid en treedt op, voor zover noodzakelijk, als gemachtigde voor en namens de voor het sportcentrum werkzaam zijnde medewerkers, ondernemers etc.

2. Lidmaatschap

U wordt de eerste keer altijd lid voor ten minste 3 maanden. De 10-ritten kaart squash heeft een geldigheid van een half jaar. U betaalt per maand uw contributie door middel van een automatisch incasso. Na een 3 , 12 of 18 maanden gaat uw contract automatisch over in een maandcontract. U kunt dan een maand voorafgaand aan de einddatum uw contract beëindigen.

3. Beëindigen en wijzigen lidmaatschap

Opzeggen en wijzigen van de overeenkomst gebeurt persoonlijk d.m.v. het invullen van een mutatieformulier bij de receptioniste. Dit kan niet via de mail. Uiterlijk één maand voor het aflopen van de overeenkomst dient de beëindiging of wijziging bij de Studio ontvangen te zijn; in alle andere gevallen wordt de overeenkomst als voortgezet beschouwd. Lidmaatschapsgelden worden bij een voortijdige beëindiging niet terugbetaald. Beëindigd u de Goldcard of wijzigt u het lidmaatschap, dan vervallen alle extra’s van de Goldcard. Ook als het bartegoed niet volledig is opgenomen vervalt dit bij het beëindigen van dit abonnement. U kunt bij een Goldcard maximaal € 20,00 bar tegoed meenemen naar de volgende maand.

Bij het aangaan van een lidmaatschap betaalt u € 25,00 startersfee. De clubpas is niet overdraagbaar. Na het beëindigen van uw lidmaatschap kan de clubpas afgegeven worden bij de receptie. Om de kwaliteit van het Sportcentrum te kunnen waarborgen hebben wij de mogelijkheid om maximaal 1x per jaar de lidmaatschapsprijzen met maximaal 7% ex btw te verhogen. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden bijgesteld en doorgevoerd.

5. Betalingen

Betaling gebeurt door middel van automatisch incasso, door vooruitbetaling per maand. Bij de eerste incasso wordt tevens € 25,00 startesfee afgeboekt. Wilt u na beëindigen van uw sport toch weer lid worden, dan kunt u met uw clubpas direct weer starten, zonder extra kosten.
In geval van een herinnering wordt € 15,- voor administratiekosten in rekening gebracht. Indien er niet voldaan wordt aan het gestelde in een herinnering, dan wordt de vordering zonder verdere kennisgeving uit handen gegeven en zal het cursusgeld (achterstallig en over de resterende contractperiode), verhoogd met alle incassokosten en met administratiekosten (zijnde 5% van het totale bedrag), gevorderd worden.

6. Aansprakelijkheid

De Studio (incl. medewerkers en ondernemers) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, diefstal, of schade van of aan eigendommen van derden. Ook is zij niet aansprakelijk voor letsel/ongevallen van derden. Schade veroorzaakt door derden zal direct op de veroorzaker(s) worden verhaald. Eigendommen kunnen worden opgeborgen in een kluisje.

7. Verantwoordelijkheid minderjarigen

In geval van een minderjarige dient de overeenkomst ook door een meerderjarige te worden ondertekend. Deze meerderjarige is, ongeacht de functie of hoedanigheid, hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk.
Jeugd van 14 tot 16 jaar kan tot 19.00 uur sporten in de fitness.

8. Aanmelden voor aanvang les of speeltijd

Men dient zich tijdig aan te melden bij de receptie d.m.v. de clubpas. Na aanvang van de les wordt niemand meer toegelaten. Bij squash vervalt dan de reservering.

9. Afmelden

Men dient zich 12 uur voorafgaand aan de les af te melden (per telefoon of e-mail). Bij een lidmaatschap van 1 x per week kunnen maximaal 2 gemiste lessen meegenomen worden naar de volgende maand. Dit moet tegelijkertijd met het afmelden worden vastgelegd, anders wordt de les als gevolgd beschouwd. Indien er twee maal niet correct is afgemeld, wordt men van de lijst van vaste deelnemers verwijderd.

10. Opschorten

In geval van onvoorziene omstandigheden (ziekte, zwangerschap) kan een schriftelijk verzoek tot contributiestop worden ingediend. Het verzoek moet duidelijkheid bevatten over de reden van opschorting (naam arts, afsprakenkaart o.i.d.). Er wordt geen contributie terugbetaald.

11. Reserveren en afmelden van een squashbaan

Banen kunnen telefonisch of aan de receptiebalie, vanaf 7 dagen van te voren worden gereserveerd. Maximaal 2 niet aaneengesloten speelmomenten per speler per week. Vanaf 3 dagen van te voren kunnen op identieke wijze meerdere speelmomenten worden vastgelegd. Indien men een baan wil reserveren voor 2 aaneengesloten spelperioden, dan kan dat vanaf 3 dagen van te voren. Indien er op het moment van aanvang van de speeltijd banen vrij zijn, dan kunnen deze bij de receptie worden gereserveerd.
Het tijdig afmelden van de baan blijft van kracht. Bij voortijdige beëindiging wordt het bedrag niet terugbetaald.

Introducés, losse banen
Leden met een squashabonnement kunnen zich laten vergezellen door een introducé. Deze betaalt ongeacht het aantal personen dat per baan speelt (ten minste 2) de halve baanhuur.

Niet-leden kunnen losse banen reserveren vanaf 3 dagen van te voren. Men dient zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang speeltijd bij de receptie te melden als de kosten nog niet zijn voldaan. Is dit wel het geval dan dient men zich 10 minuten voor aanvang te melden. Voldoet men hier niet aan dan vervalt de reservering; er vindt dan geen terugbetaling plaats.

Borg
Squashracket en –schoenen kunnen worden gehuurd. Daarbij dient een borg betaald te worden. Bij beschadiging wordt de borg niet terugbetaald. Dat geldt ook voor de testrackets.

12. Wijzigingen rooster

Feestdagen
Op nationale feestdagen, met uitzondering van de 2e feestdag, is het sportcentrum gesloten.
Vakanties
Tijdens de zomervakantie (6 weken) is er een aangepast rooster met een middagsluiting. Dit rooster wordt tijdig bekend gemaakt. Het is niet mogelijk om een vakantiestop in te voeren. Wel kunt u uw pas tijdelijk overdragen aan een gezins-, familielid of vriend.
Het kan door omstandigheden noodzakelijk zijn het lesrooster aan te passen. De cursisten worden in de gelegenheid gesteld de gemiste lessen op een ander moment te volgen. Een groepsles kan worden geannuleerd indien het aantal deelnemers minder is dan het gestelde minimum van 5 deelnemers.

13. Wangedrag

Bezoekers die zich schuldig maken aan wangedrag, De Studio in opspraak brengen of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, kan tijdelijk of voorgoed de toegang worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen. De niet bezochte lessen worden als vervallen beschouwd.

14. Algemeen

a. In het sportcentrum geldt een rookverbod.
b. Tijdens het sporten is gepaste, schone sportkleding vereist.
c. Goed en schoon sportschoeisel is verplicht. Dit mag niet buiten gedragen zijn en is voorzien van zolen die niet afgeven. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden in de squashruimte; bij beschadiging van de vloer zullen de herstelkosten verhaald worden op de speler. Dit geldt ook voor squashballen en racketbumpers.
d. In alle ruimtes is het gebruik van een handdoek verplicht. Men is verplicht na gebruik van apparatuur de werkplek te reinigen en droog te maken.
e. Gewichten e.d. dienen na afloop van de les op de juiste plaats te worden teruggeplaatst, het is niet toegestaan om toestellen te verplaatsen.
f. Lichamelijke klachten dienen voor aanvang van de les te worden gemeld bij de instructeur.
g. Het gebruik van de lockers is verplicht. Er mogen geen tassen meegenomen worden naar de sportruimtes. Achtergebleven spullen worden verwijderd.
h. Het is niet toegestaan om uw kinderen mee te nemen tijdens de groepslessen of in de fitnessruimte of hen in de horeca achter te laten tijdens uw training. Informeer bij de receptie naar de opvang- mogelijkheden.
i. In de sauna is het niet toegestaan om (bad)kleding of ondergoed te dragen en is een handdoek verplicht.
Wij vertrouwen erop dat u in alle redelijkheid met deze afspraken omgaat, zodat u in een verzorgde accommodatie kunt sporten en genieten.